ןפג ןתנוהי / ןטקה ךיסנה

רבדמה בלב ותוא יתשגפ
בוצע בלל שמש תעיקש הפי
ריינ לע השבכו ץע ול יתרייצ
בושיש יל חיטבה אוהו

'ב הגולפמ ןטקה ךיסנה
חרפ תלכואש השבכ דוע הארי אל
תעכ םיצוק םה וינשוש לכו
חרקכ אפק ןטקה ובלו

ןאכל ועיגת םעפ-יא םאו
חנצ שרח אוה ןאכש ועדת
עמשנ אל םלועמ הליפנה לוקו
ךרה לוחה ללגב

ןטק דלי םש עיפוי םא היהו
בהז ול רעישו תוקחוש וינפש
די ול וטישוהו אוה הזש ועדת
ויניעמ רבדמה קבא תא ופטלו

ןטק דסח ימע ושעת זאו
וניתמא לכל רהמ אנ ובתכ
ןרעצ גופיו תצק ןהל חווריש
ונילא רזח ןטקה ךיסנה


ןטקה ךיסנל הרזחב