הרצק היפרגויב :ירפוזכא-טנס

.ירפוזכא-טנס הד ןאוטנא ומש היה השעמל ,"סקא-טנס" ול וארק וירבח
.הפועתה יצולחמ דחא םג אוה .םייתפרצה םירפוסה ילודגמ דחא אוה

:ורופיס ירהו

.תואקתפרה לע םלח אוה ריעצ ליגב רבכ .1900 תנשב דלונ ירפוזכא-טנס
.השק הניחב רובעל ךירצ היה ךכ םשל .םיה-ליחב ןיצק תויהל התיה הלודגה ותפיאש
.הפועת - תרחא הביטנרטלא התיה לזמה הברמל ...לשכנו ןחבנ ירפוזכא-טנס
.שפיח ירפוזכא-טנסש רבדה קוידב התיה הנכס .תנכוסמ דואמ הפועתה התיה הפוקת התואב
.םיסוטמ סיטהל דמל אוה יאבצה ותורש ךלהמב
.סוטל ןוצרה - שארב דחא רבד קר היה ירפוזכא-טנסל

.סיט תויהל שקבו הפועת תרבח להנמ ינפב ומצע תא גיצה אוה ,יאבצה ותורש רחאל
."יאנוכמ תויהל ךילע לכ םדוק - םישוע םלוכש המ השע" ,ול רמא להנמה

.ותרטמ תא גישה 1927 תנשב ףוסבלש דע יאנוכמל ךפההל ידכ השק דבע ירפוזכא-טנס
ןוכיתה םיה לעמ תונכוסמ תומישמ עציב אוה .םיסוטמ לש ךרעמ ליבוה אוה
.רבדמה עצמא לעמ תונואת הברה ול ויהו הרהס רבדמ לעמו
.הקירמא םורדב ולשמ הפועת תרבח לש להנמ היהנ אוה ,רתוי רחואמ
.םידנאה ירה לעמ תונכוסמ תומישמ הברה עציב אוה ,ףסונב

.סוטמ סיטהל קר הניא הפועת ירפוזכא-טנס ליבשב
.םירוהרה לש תובר תועשו היצטידמב קוסיע ללוכש םייח חרוא איה הפועת וליבשב
תועמשמ ,תוידידי ,תודידב ומכ םיאשונ לע תוקומע בשח ירפוזכא-טנס ,ויתומישמ ךלהמב
.תידיימ החלצה לחנש רפסב ויתופקשה תא םסרפ אוה .תוריחהו םדאה לש היחמה יאנת ,םייחה

.תילכלכ הקוצמל העלקנ ירפוזכא-טנס דבע הב הפועתה תרבח ,רעצה הברמל
.יאנותיע היהנ אוה .הרבחה תא בוזעל וילע היה
.תונמדזה ול התיהשכ סט אוה .הינמרגלו היסורל ,דרפסל עסנ אוה

.הינמרג ןיבל תפרצ ןיב המחלמ הלהנתה 1939 תנשב
.רלטיה לש ויתוליח ידי-לע השבכנ תפרצ .אובל הרחא אל הסובתה .אבצל סיגתה דימ ירפוזכא-טנס

.תפרצ תא בוזעל טילחהו הסובתה םע םילשה אל ירפוזכא-טנס
.בותכל ךישמה םש תירבה-תוצראב עקתשה אוה
.רתויב םיראופמה וירפסמ דחא - "ןטקה ךיסנה" תא םסרפ וב םוקמה התיה קרוי-וינ

.הקירפא ןופצב ותחנוהש םייאקירמאה תוחוכל ףרטצהל טילחה ירפוזכא-טנס 1942 תנשב
.שקעתה אוה .ידמ רגובמ אוהש ול רמאנ ךא ,סיט תויהל בדנתה אוה 42 ליגב
.השובכה תפרצ לעמ תובר תומישמ אלימ אוה .סוטמ ול ןתינו הצרתה אוה ףוסבל

.הנורחאה ותמישמ תא ירפוזכא-טנס אלמ ,1944 ,ילויב 31-ב
.ןוכיתה םיה לעמ םיינמרג םיסוטמ ידי-לע דמשוה וסוטמ
...רזח אל ירפוזכא-טנס םוי ותואב

.תומו הליהת ,ןוכיס אצמ אוה םיחותפה םיימשב


ןטקה ךיסנל הרזחב