Warning!

:םיטוטיצ


.לכה םהל ריבסהל ךירצ דימת :םירגובמה לש םכרד ךכ


When a mystery is too overpowering, one dare not disobey.


Straight ahead of him, nobody can go very far...


!ךכ לכ ירותסמו םלענ תועמדה-זוחמ


.תלוזה תא ןודלמ םיתעבש השק ךמצע תא ןודל


It is possible for a man to be faithful and lazy at the same time.


When one wishes to play the wit, he sometimes wanders a little from the truth.


.דאמ םהילע דיבכמ הז רבדו םישרוש [םדאה-ינב] םהל ןיא


.םהשלכ םינינע תנבהל דוע היונפ םדא-ינב לש םתעש ןיא ,ףלאמ ךנהש המ אלא ןיבמ התא ןיא
.םינמוזמו םינכומ םירבד םירחוסה לצא םינוק םה
.םידידיו םיער םוש םדאה-ינבל דוע ןיא ,תודידיל רחסמ-תיב םוש םלועב ןיאש ןויכו


.ןיעה ןמ יומס תמאב בושחה רבדה יכ .דבלב בלב אלא בטיה םירבדה תא תוארל ןיא


.דימת רבדה תא רוכזל ךילע םלוא ,וז תמא וחכש םדאה-ינב
.ופלאמ אוהש ותוא לש ומולשל םדא ברע םלועל יכ


.ואצמה םוקמב וקלחב חמש םדא ןיא םלועל


;םיטוטרמס היושע הבובב םלפטב םנמזמ םידיספמ םה ,םישקבמ םה המ ןוכנ-לא םיעדוי םידליה קר
...םיכוב םה ירה םהידימ התוא םיאיצומ םאו םהיניעב דואמ הבושח תישענ איה


...דחא ןגב םינשוש םיפלא תשמח םילדגמ ,הז ךבכוכ לע םיבשויה םדא-ינב
...םשקובמ תא םיאצומ םניאו


Time soothes all sorrows.


ןטקה ךיסנל הרזחב