ךיסנהמ םייתועמשמ םיעטק

וכרענ םתצקמ .ןטקה ךיסנהמ םיעטק םיאבומ ןלהל
הדימב אל ךא ,ךרואו ןכות לש הכירע - תולק
.הקומעה םתועמשממ תיחפהל ידכ הב שיש
,ןאכ תויהל םיכירצ ךתעדלש םימייוסמ םיעטק םנשי םא
.קרפה רפסמ תא ןייצ וא םתוא ראתו ליימ-יא יל חלש


[6 קרפ] תועיקש לע רבדמ ןטקה ךיסנה

[7 קרפ] ןטקה ךיסנה לש וייח דוס

[8 קרפ] הנשושב שגופ ןטקה ךיסנה

[9 קרפ] ובכוכ תא בזוע ךיסנה

[14 קרפ] םיסנפה-קילדמב שגופ ןטקה ךיסנה

[20 קרפ] םינשושה-ןגב לקתנ ךיסנה

[21 קרפ] לעושהו ךיסנה

[26 קרפ] ךיסנל שחנה ןיב החיש

[26 קרפ] בוזעל ותטלחה תא ריבסמ ךיסנה

[26 קרפ] גואדל אל רפסמהמ שקבמ ךיסנה

רבד ףוס


ןטקה ךיסנל הרזחב