ןטקה ךיסנה לע םירתאל םיקניל

.ירפוזכא-טנס הד ןאוטנא לע עדימ
.ןטקה ךיסנה לש חותינו הריקס -הטושפ תובכרומ
.קרפ רחא קרפ - תיתפרצב תירוקמה הסריגה-Le Petit Prince
!ואדיו ללוכ -סקא-טנס לש וייח לע רתא
.תופש המכב - בלבש םירבד לעו תודידיה לע לעושה םואנ

ןטקה ךיסנל הרזחב